เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวทางการดำเนินงานการจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง

คำตอบ :
1) ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 3,000บาท/คน/เดือน
2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 4 ด้าน อาทิ เช่น ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง เช่น มีคนพิการ มีคนชรา , สภาพที่อยู่อาศัย , ทรุดโทรมไม่ปลอดภัย , ไม่มีพาหนะ , หากเป็นเกษตรกรมีที่ดินของตนเองไม่เกิน 1 ไร่
11 ส.ค. 2564 0 29
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^