เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงานเมื่อวันที่
7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์ โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานและบรรยายพิเศษในช่วงพิธีเปิดนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู กล่าวว่า กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่าง ๆภายใน รวมกว่า 20 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถออกแบบกราฟิกด้วย application canva การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การและถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ได้ รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายด้านการจัดการศึกษาและเป็นกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อเว็บไซต์กลุ่ม และสื่อออนไลน์อื่น ๆ โดยมีนายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร..........................................................
ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/1WFlcchkluGbHTRwLUZmO1ZAkSF9kvqJ5?usp=sharing
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^