เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายในเมื่อวันที่ 14 กันยายน 5564 ที่ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพม.เลย หนองบัวลำภู นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่าง ๆภายใน รวมกว่า 20 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถออกแบบกราฟิกด้วย
application canva การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การและถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ได้ รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายด้านการจัดการศึกษาและเป็นกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อเว็บไซต์กลุ่ม และสื่อออนไลน์อื่น ๆ โดยมีนายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมาแล้วนั้น“ซึ่งปรากฏว่า บุคลากรที่เข้าอบรมในวันนั้นล้วนต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี และต้องการให้ทางกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ดำเนินการอบรมเรื่องการใช้ Google Forms ที่สามารถช่วยให้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ออกเกียรติบัตรออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น ตนจึงได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ดำเนินการจัดอบรมการใช้ Google Forms ขึ้นในวันนี้ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 20 คน”  นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน กล่าวในที่สุด


...............................................................
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^