เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSSเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (
AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.เลย หนองบัวลำภู
นายกฤตภาส ดวงไพชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สามารถเข้ามาดูข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้ครบถ้วน และทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถใช้โปรแกรม ระบบบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (
AMSS++) และสามารถใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 


นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเสริมว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซักถาม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมลงสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากนายณัฏฐ์ชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางนุชนารถ อังคกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.เลย หนองบัวลำภู และนายพุทธพงษ์ เสวะนา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นวิทยากร ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานที่ สพม.เลย หนองบัวลำภู และสถานศึกษาในสังกัด กว่า 500 คน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^