เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ พรมสอน

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทร 081-5743427

บุคลากร

 • thumbnail

  นายกฤตภาส ดวงไพชุม

  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เมคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทร 080-1558446

^