เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เมคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดรับผิดชอบ 1. 2. 3. 4.

ที่อยู่

โทรศัพท์0650055469

อีเมลpr.sesao19@sesao19.go.th

^